WERKWIJZE

Jeugdigen lijden vaak zwaar als gevolg van psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Opvoeder(s) kennen hun kind(eren) vanzelfsprekend het beste, maar soms is er hulp of een steuntje in de rug nodig om weer samen op eigen kracht verder te kunnen gaan.

Bij EMOVITA Integratieve Jeugdhulp staat de jeugdige centraal. Met het kind, opvoeders, school en belangrijke anderen wordt gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat klachten of problemen verminderen. We werken daarom samen vanuit gelijkwaardigheid. We staan niet boven, maar naast elkaar. Veiligheid, contact, verbondenheid en afstemming vormen de basis.

Er wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden, alsook geïnvesteerd in doeltreffende, praktische, positieve en oplossingsgerichte hulp met duurzame resultaten.


METHODIEK

Omdat de meeste jeugdigen niet kunnen of willen praten over hun problemen en klachten wordt bij EMOVITA gebruik gemaakt van verschillende lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte methodieken en werkvormen.

EMOVITA werkt vanuit een systeemtherapeutische visie en biedt verschillende vormen van behandeling waaronder o.a. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing®), IEMT (Integral Eye Movement Therapy®), SE (Somatic Experiencing®), NARM (Neuro Affective Relational Model®), IFS (Internal Family Systems therapy®), NATouch (Neuro Affective Touch), Lichaamsgerichte Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy®), PMT (Psychomotorische therapie), Gezins-PMT, Systeemtherapie, Integratieve Kindertherapie, Speltherapie, Psychosociale therapie, Counseling, Dramatherapie, Creatieve therapie, Danstherapie, Bewegingstherapie, Equitherapie, Holistische massagetherapie, Sherborne, OKI-B (Ouder-Kind Interactiebegeleiding), begeleiding van jonge ouders en tienermoeders, en bij opvoedingsvragen, autisme en hoogbegaafdheid, alsook korte oplossingsgerichte interventies en vaardigheidstrainingen.

Deze methodieken en werkvormen helpen jeugdigen en opvoeders weer in contact te komen met hun gevoelens, gedachten, behoeften, drijfveren, gedrag, conflicten, grenzen, wensen en verlangens, alsook hun persoonlijke kracht, kwaliteiten, hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.

Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van behandeling en begeleiding van jeugdigen en hun opvoeders. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en de opvoeders.

Omdat een kind nooit op zichzelf staat werken wij nauw samen met de omgeving – opvoeders, school, belangrijke anderen. Door middel van psycho-educatie, voorlichting en training draagt EMOVITA bij aan het vroegtijdig signaleren en het vergroten van bewustzijn rondom stress en trauma. Door middel van diagnostiek, behandeling, begeleiding en vaardigheidstraining draagt zij bij aan verandering, herstel en heelwording. Hierdoor zijn jeugdige en opvoeders (nog) beter toegerust om op eigen kracht verder te gaan.


TRAJECT

Om te komen tot de best passende behandeling of begeleiding, zetten wij de volgende stappen:

  1. Aanmelding: Zodra wij een aanmelding hebben ontvangen nemen we contact op met de jeugdige en/of opvoeders en voeren wij een eerste probleemverheldering uit om de hulpvraag te formuleren en te beoordelen of deze passend is binnen de door ons geboden hulp.
  2. Intake of verkennend gesprek: Tijdens het eerste gesprek‍ staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de jeugdige en opvoeders; wat speelt er, waar is er precies hulp bij nodig, alsook hoe ziet de (meer) wenselijke situatie er uit? We gaan na wat er nodig is om de aanwezige problematiek beter te begrijpen, gaan actief op zoek naar aanwezige krachten en mogelijkheden, en maken een eerste plan van aanpak.
  3. Sterkte-zwakte analyse en/of onderzoek: Op basis van het eerste gesprek maken we samen behandelafspraken en/of stellen we een plan op om te komen tot een sterkte-zwakte analyse van de jeugdige of het gezin. Hierbij kijken we naar de goed ontwikkelde kanten en vaardigheden, alsook naar de uitdagingen van de jeugdige en het gezin. Met toestemming maken we hierbij vaak gebruik van informatie van school en andere onderzoekers of hulpverleners. Waar nodig zetten we verschillende medewerkers en disciplines in om extra deelonderzoeken uit te voeren.
  4. Plan van aanpak: Vervolgens gaan we, na de eerste evaluatie, op basis van de sterkte- zwakte analyse in dialoog om te komen tot een gedeelde visie op de ervaren problemen, geven we advies en stellen we gezamenlijk een gedetailleerder plan van aanpak op. Hierbij putten we uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken aanpakken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen. In het plan benoemen we specifiek de doelen die we gezamenlijk nastreven.
  5. Evaluatie: ‍Gedurende het hele traject proberen we steeds tot een gedeelde visie op het probleem en de gekozen aanpak te komen, zodat alle betrokkenen zich hierin blijven herkennen. Regelmatig evalueren we samen of we op de goede weg zijn. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan aan het afgesproken plan. Ook doen we regelmatig schriftelijk verslag, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven.

Neem voor meer informatie contact met ons op.