VOOR VERWIJZERS

EMOVITA biedt vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Jeugdigen en opvoeders kunnen bij ons terecht voor:

– Traumaverwerking
– Rouw- en verliesverwerking: bij overlijden, ziekte of echtscheiding
– Pesten of gepest worden
– Angst, paniek, fobieën
– Faalangst
– Boosheid, prikkelbaarheid, onrust
– Stress, burn-out, spanningsklachten
– Verlegen, onzeker, weinig contact maken
– Verdriet, sombere gevoelens, schaamte en schuldgevoelens
– Teruggetrokken gedrag, vermijding, eenzaamheid, vervreemding
– Piekeren, dwanggedachten, moeite met keuzes maken
– Sterk wisselende emoties
– Leer- en schoolproblemen
– Hechtings- en adoptieproblematiek
– Moeite met vriendschappen maken en onderhouden
– Te grote sociale aanpassing
– Druk en rusteloos gedrag
– Tekort aan zelfvertrouwen
– Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn
– Problemen met eten, gewicht, seksualiteit, slapen of zindelijkheid
– Destructief gedrag
– Agressief of impulsief gedrag
– Liegen, stelen, bedriegen
– Huilerig, drammerig of heel aanhankelijk zijn
– Zich snel aangevallen of afgewezen voelen, wantrouwen
– Snel van slag raken als iets niet lukt
– Anderen overal de schuld van geven
– Bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hoog-sensitiviteit
– Vormen van autisme en ADD/ADHD
– Vragen rondom identiteit en zingeving
– Vragen, zorgen, onzekerheden bij tienermoederschap en het jonge ouderschap
– Vragen, zorgen en onzekerheden rondom opvoeding


TRAJECT

Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van behandeling en begeleiding van jeugdigen en hun opvoeders. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en de opvoeders. Om te komen tot de best passende behandeling of begeleiding, zetten wij de volgende stappen:

  1. Aanmelding: Zodra wij een aanmelding hebben ontvangen nemen we contact op met de verwijzer, alsook met de jeugdige en/of opvoeders. Wij hanteren geen wachtlijst. Zo spoedig als mogelijk voeren wij een eerste probleemverheldering uit om de hulpvraag te formuleren en te beoordelen of deze passend is binnen de door ons geboden hulp.
  2. Intake of verkennend gesprek: Tijdens het eerste gesprek‍ staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de jeugdige en opvoeders; wat speelt er, waar is er precies hulp bij nodig, alsook hoe ziet de (meer) wenselijke situatie er uit? We gaan na wat er nodig is om de aanwezige problematiek beter te begrijpen, gaan actief op zoek naar aanwezige krachten en mogelijkheden, en maken een eerste plan van aanpak. Met toestemming maken we hierbij vaak ook gebruik van informatie van school en andere onderzoekers of hulpverleners.
  3. Plan van aanpak: Vervolgens geven we op basis van de verkregen informatie advies en stellen we gezamenlijk een gedetailleerder plan van aanpak op. Hierbij putten we uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken aanpakken, waarmee we het persoonlijke traject kunnen invullen. In het plan benoemen we specifiek de doelen die we gezamenlijk nastreven.
  4. Evaluatie: ‍Gedurende het hele traject proberen we steeds tot een gedeelde visie op het probleem en de gekozen aanpak te komen, zodat alle betrokkenen zich hierin blijven herkennen. Regelmatig evalueren we samen of we op de goede weg zijn. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan aan het afgesproken plan. Ook doen we regelmatig schriftelijk verslag, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven.

Neem voor meer informatie contact met ons op.