KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING

Het kan zijn dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval is het belangrijk dat u tijdig over datgene praat waar u niet tevreden over bent of waar u last van heeft. Alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Wanneer dit volgens u geen oplossing brengt en het ongenoegen blijft bestaan, is er sprake van een klacht.

Aandacht voor klachten van cliënten moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg en hulpverlening van EMOVITA. Iedereen die gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de hulpverlening van EMOVITA kan een klacht indienen. Dat zijn de jeugdige, zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

De centrale gedachte in voorliggende klachtenregeling is dat het er niet om gaat wie gelijk heeft. Er is een probleem ontstaan en bekeken moet worden hoe dit naar tevredenheid kan worden opgelost.

De hulpverleners van EMOVITA zijn allemaal zelfstandig ondernemers en hebben zich aangesloten bij de coöperatie Zorg & Co / CAZZ. De coöperatie heeft een portfolio met alle benodigde diploma’s, documenten en verzekeringen om aan te tonen dat zij bevoegd en bekwaam zijn.

Op het moment dat er sprake is van een klacht wendt u zich in eerste instantie tot het management van EMOVITA. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 06-47568100. Of stuur een mail naar klachten@emovita.nl.

  1. Het management stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de klager binnen 5 werkdagen nadat hij de klacht mondeling of schriftelijk ontvangen. Ook wordt aangegeven hoe de bemiddeling verder zal verlopen.
  2. Het management oriënteert zich op de klacht. Indien er sprake is van een klacht jegens een medewerker dan stelt hij/zij deze persoon daarvan in kennis en nodigt hem/haar uit voor een gesprek.
  3. Het management maakt een afweging of er ook derden betrokken worden voor een optimale behandeling van de klacht. Onder derden wordt verstaan eventuele relevante betrokkenen en deskundigen.
  4. Het management nodigt de klager en eventueel aangeklaagde uit voor een schriftelijke of mondelinge toelichting over de klacht.
  5. De klager en eventuele andere deelnemers aan dit gesprek krijgen een schriftelijke bevestiging van de hoofdlijnen van het gesprek en de gemaakte afspraken.
  6. Het management maakt een kort verslag van de klacht, de wijze waarop de klacht is behandeld en de uiteindelijke afhandeling en gemaakte afspraken. Een afschrift hiervan gaat in het cliëntdossier.

Mocht na bovenstaande procedure uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de klacht richten aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.

Klachtenloket Zorg
U bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Ook als u geen klacht wilt indienen, maar tips voor verbetering hebt, horen wij dat graag.