BEHANDELING GROEP

>>> Lees hier meer over het integratieve aanbod van ambulante behandeling en begeleiding bij EMOVITA Integratieve Jeugdhulp.


EMOVITA biedt een kortdurende (4 maanden) systeemgerichte psychotherapeutische groepsbehandeling voor jeugdigen en opvoeders met als doel het herstellen van het basisvertrouwen van de jeugdige en het vergroten van relationele-, interpersoonlijke-, probleemoplossende- en opvoedvaardigheden van kind en opvoeders.

Het traject bestaat uit o.a. een kindertraining (12 sessies), oudercursus (6 bijeenkomsten), kind-ouder samenspel (3 bijeenkomsten) en individuele (gezin)sessies: POW-er training!

Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en opvoeder.

Samen bouwen we aan een stevig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor klachten en problemen verminderen en de psychosociale ontwikkeling van de jeugdige zo optimaal mogelijk kan verlopen.


DOEL

– Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen;
– Het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht bij jeugdigen;
– Het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen bij jeugdigen;
– Het verstevigen van de relatie tussen kind en opvoeders;
– Het vergroten van kennis van opvoeders met betrekking tot het herkennen van traumatische stress en de invloed daarvan op het denken, voelen en doen van hun kind;
– Het vergroten van de vaardigheden van opvoeders om hun kind de noodzakelijke steun, begrenzing en groeiruimte te geven;
– Het vergroten van de vaardigheden van opvoeders om de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, autonomie en veerkracht van hun kind te bevorderen;
– Het vergroten van vaardigheden van opvoeders om op een (meer) sensitieve én responsieve manier te reageren op het kind in stresssituaties;
– Het vergroten van inzicht van opvoeders in de eigen invloed op de ontwikkeling van hun kind;
– Het scheppen van een leefklimaat én leerklimaat dat de verwerking van stress en trauma ondersteunt.


KINDERTRAINING

Tijdens de kindertraining staan de volgende thema’s centraal: het zichzelf leren kennen, contact maken, opbouwen van relaties, winnen, verliezen, vertrouwen, incasseren, oplossingen zoeken, doorzetten en het inzetten van sterke kanten.

Jeugdigen leren hun eigen “stuurman” te zijn, hun eigen keuzes te maken en om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen. De ervaringsgerichte werkwijze helpt jeugdigen weer in contact te komen met hun gevoelens, gedachten, behoeften, drijfveren, gedrag, conflicten, grenzen, wensen en verlangens, alsook hun persoonlijke kracht, kwaliteiten, hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.

De groep vormt een veilige plek voor de jeugdige om te experimenteren met nieuw gedrag, positieve ervaringen op te doen en de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven te versterken.

De wisselwerking tussen de deelnemers onderling is belangrijk; steun en herkenning. De groepen zijn samengesteld uit maximaal 8 jeugdigen met verschillende achtergronden en schoolniveaus.

De training helpt jeugdigen: 
• zich (weer) waardevol te voelen, op zichzelf te vertrouwen en stevig in hun schoenen te staan
• vaardigheden te ontwikkelen om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan
• vaardigheden te ontwikkelen om stress, tegenslag en conflicten te hanteren of op te lossen
• zich geborgen, gezien en gewaardeerd te voelen door opvoeders en belangrijke anderen
• weer blij en trots op zichzelf te zijn
• vriendschappen aan te gaan en te behouden.


OUDERCURSUS

Opvoeders vervullen een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid.

Opvoeders die moeite hebben met specifieke klachten of problemen van hun kind, ervaren soms dat ze in een cirkeltje zitten waar ze maar niet uit kunnen komen. Steeds weer leiden goede bedoelingen tot escalatie.

Met opvoeders analyseren we de problematiek en werken we in kleine stapjes naar een structurele oplossing. Hierbij krijgt de opvoeder inzicht in de klachten of problemen, weer grip op de situatie en ontwikkeld vaardigheden om op een passende wijze om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van het kind.

In de oudercursus vinden opvoeders herkenning bij elkaar, voelen zich gehoord en gesteund. Samen zoeken we naar helpende krachten en de balans tussen groeiruimte geven én de noodzakelijke steun en begrenzing. We kijken naar de eigen invloed als opvoeder op de ontwikkeling en het gedrag van het kind en opvoed- en probleemoplossende vaardigheden worden versterkt.

In het samenspel (kind-ouder) leren opvoeders zien wat het kind allemaal al kan, waar het nog steun kan gebruiken en wat daarin wel of juist niet helpend is. Tevens versterkt het samenspel de verbinding en hechting tussen het kind en de opvoeders. Zo ontstaat een stevige basis voor het kind om met moed en veerkracht de moeilijke dingen in het leven aan te gaan.


RESULTAAT

De POW-er! training is gebaseerd op de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” van Jooske Kool. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en al bijna 30 jaar effectief in de praktijk, met ruim 95% resultaat.

Kinderen voelen zich (meer) geborgen, gezien, gewaardeerd en gesteund door ouders en belangrijke anderen, waardoor het basisvertrouwen toeneemt en de relatie tussen kind en opvoeders verstevigd. De psychosociale problemen zijn voor een groot deel afgenomen of opgelost. Kinderen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen, en kunnen zich (daarnaast) beter verder ontwikkelen. Kinderen zitten weer lekker in hun vel, waardoor ze makkelijker duurzame relaties kunnen opbouwen en ook hun schoolresultaten verbeteren. Opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind.


AANVULLENDE INFORMATIE

De groep voor dit traject is beperkt tot maximaal 8 kinderen. Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en opvoeders.

Er staan twee specialisten voor de groep, waarvan minimaal één gecertificeerd specialist die de post-HBO opleiding “Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid” heeft afgerond en is aangesloten bij de beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid.

De behandelaars/trainers werken onder supervisie van de methodiekontwikkelaar Jooske Kool en de behandelcoördinator en tevens docent Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid, Pomme Termond.


Het gehele traject bestaat uit:

– Intake
– Kennismaking trainer(s), kind en opvoeders;
– Twaalf kinderbijeenkomsten van 1,5 uur door twee gecertificeerde trainers;
– Zes ouder bijeenkomsten van 2,5 uur door twee gecertificeerd trainers;
– Drie kind-ouder bijeenkomsten van 1,5 uur door twee gecertificeerd trainers;
– Werkboek voor kinderen;
– Cursusboek voor opvoeders;
– Tussenevaluatie met kind en opvoeders;
– Eindevaluatie met kind en opvoeders;
– Eindverslag;
– Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding vóór, tijdens en na de training;
– Overleg met belangrijke anderen.


Er starten meerdere groepen per jaar.
Neem voor meer informatie contact met ons op.