ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN‍

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter vermeld staat:

1.1 EMOVITA: Handelsnaam van EMOCARE gevestigd te Maastricht KvK 65026985.

1.2 Opdrachtgever : De natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan EMOVITA bekend maakt.

1.3 Partijen: EMOVITA en opdrachtgever.

1.4 Overeenkomst : Overeenkomst tot dienstverlening door EMOVITA aan opdrachtgever.

‍Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Door een afspraak te maken voor een door EMOVITA  te leveren dienst en/of het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per app, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.

2.2 Indien EMOVITA schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

2.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met EMOVITA aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door EMOVITA geleverde diensten.

2.4 Onder EMOVITA wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van EMOVITA de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

‍Artikel 3 – Aanbieding, aanvaarding opdrachten

3.1 Alle door EMOVITA aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door EMOVITA gedane prijsopgaven, geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met EMOVITA eerst dan tot stand nadat EMOVITA een opdracht schriftelijk, per app, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weergegeven.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en /of toezeggingen door personeel van EMOVITA, door derden namens EMOVITA of door onze vertegenwoordigers, binden EMOVITA slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 EMOVITA is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6 EMOVITA is bevoegd om – indien EMOVITA dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend. Zo mogelijk en /of zo nodig zal EMOVITA hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten

4.1 Tarieven worden berekend over de uitvoertijd en wachttijd. Voor berekening geldt de vertrek- en aankomsttijd van de medewerker bij het punt van aanvang en beëindiging van de opdracht.

4.2 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.3 Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten.

4.4 In het geval van verhogen van een of meerdere kostprijsfactoren is EMOVITA gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel te zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de order bevestiging worden vermeld.

‍Artikel 5 – Annuleren

5.1 Annuleren is mogelijk, bij annulering bij PGB indicaties zijn de volgende bedragen verschuldigd: Tot 2 dagen voor de activiteit/begeleiding 50% van het totaalbedrag. Bij annuleringen bij een Zin indicatie gelden de richtlijnen die de gemeente stelt.

‍Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel een alternatief te bieden. In geval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van EMOVITA kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen; het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van EMOVITA, transportmoeilijkheden, brand overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

‍Artikel 7 – Aansprakelijkheid / Gezondheidstoestand

7.1 Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

‍Artikel 8 – Betaling / rente en kosten / geschillen

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op NL81KNAB0402732456, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door EMOVITA te bepalen.

8.2 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.3 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00 excl. BTW en de wettelijke rente. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een ander rechter bevoegd zou zijn.

‍Artikel 9 – Bescherming persoonsgegevens

Al uw persoonlijke gegevens worden enkel beroepsmatig en in strikte vertrouwelijkheid gebruikt. Uiteraard hebt u inzagerecht. Deze zijn terug te vinden op onze site, of opvraagbaar via kantoor.

‍Artikel 10 – Klachtenprocedure en medezeggenschap

Informatie hierover vindt u op de site www.emovita.nl

‍Artikel 11 – Slotbepaling

11.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

11.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

11.3 Indien EMOVITA in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat EMOVITA het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

11.4 EMOVITA is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

‍Copyright © EMOVITA 2021.
Alle rechten voorbehouden.