AANBOD

EMOVITA werkt vanuit een systemische en contextuele visie en richt zich op vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining van jeugdigen (0 tot 18 jaar) en hun opvoeders bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

Bij EMOVITA staat de jeugdige centraal, echter de omgeving – opvoeders, school, belangrijke anderen – worden nauw betrokken waardoor zij (nog) beter toegerust zijn het kind te ondersteunen en te begeleiden. Verandering en herstel vindt uiteindelijk grotendeels plaats in het dagelijks leven. We weten dat de behandelaar een jeugdige niet in zijn eentje ‘beter’ kan maken; samenwerken, een gecombineerd behandelplan, is de boodschap.

We werken daarom samen vanuit gelijkwaardigheid. We staan niet boven, maar naast elkaar. Veiligheid, contact, verbondenheid en afstemming vormen de basis.

Er wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden, alsook geïnvesteerd in doeltreffende, praktische, positieve en oplossingsgerichte hulp met duurzame resultaten.

Hierbij is het voornaamste doel te bouwen aan een liefdevol en veilig fundament waarin de jeugdige optimaal kan herstellen, de ontwikkelingstaken kan volbrengen en waarbinnen nieuw geleerde vaardigheden geïntegreerd en bestendigd kunnen worden.

Samen bouwen aan een stevig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor klachten en problemen verminderen en de psychosociale ontwikkeling van de jeugdige zo optimaal mogelijk kan verlopen.


WERKWIJZE

Omdat de meeste jeugdigen niet kunnen of willen praten over hun problemen en klachten wordt er gebruik gemaakt van uiteenlopende lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte behandel- en begeleidingsmethoden zoals o.a.:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing®), IEMT (Integral Eye Movement Therapy®), SE (Somatic Experiencing®), NARM (Neuro Affective Relational Model®), IFS (Internal Family Systems therapy®), NATouch (Neuro Affective Touch), Lichaamsgerichte Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy®), PMT (Psychomotorische therapie), Gezins-PMT, Psychosociale therapie, Counseling, Systeemtherapie, Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, Speltherapie, Dramatherapie, Creatieve therapie, Danstherapie, Bewegingstherapie, Boksen, Equitherapie (paarden), Animal Assisted Therapy (honden), Holistische massagetherapie, Sherborne, OKI-B (Ouder-Kind Interactiebegeleiding), Yoga, Mindfulness.

De kracht van deze methodieken en werkvormen is dat jeugdigen en opvoeders weer in contact komen met hun gevoelens, gedachten, behoeften, drijfveren, grenzen, wensen en verlangens, alsook met hun persoonlijke kracht, kwaliteiten, hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.


RESULTAAT

Jeugdigen leren zichzelf (weer) te accepteren en trots te zijn op zichzelf. Ze kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Beschikken over vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan, tegenslag te incasseren en stress en conflicten te hanteren of op te lossen. Ze zitten beter in hun vel, gaan makkelijker relaties aan en zijn beter in staat duurzame relaties op te bouwen. Ook hun schoolresultaten verbeteren.

Opvoeders vervullen een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. Opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en de eigen invloed op de ontwikkeling. Ze beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind, waardoor de relatie tussen kind en opvoeder(s) verbeterd.

De omgeving – denk aan school, opvang, derden – krijgt ondersteuning om beter om te kunnen gaan met het soms moeilijk te begrijpen gedrag van de jeugdige. De omgeving heeft meer inzicht in de sterktes en zwaktes van de jeugdige en beschikt over vaardigheden waarmee zij een passende steun kan zijn.


INDIVIDUELE BEHANDELING

Op basis van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek stelt EMOVITA samen met de jeugdige, het gezin en eventuele ketenpartners een behandeltraject op. Het traject bestaat meestal uit individuele behandeling, veelal gecombineerd met specialistische begeleiding. Daarnaast biedt EMOVITA systemische groepsbehandeling voor jeugdigen én opvoeders.

Lees hier meer over de Individuele Behandeling en Behandeling groep


DIAGNOSTIEK

Psychodiagnostiek kan een onderdeel zijn van de behandeling bij EMOVITA. Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen, risico’s en kansen, de klachten/problemen, de aard van de problematiek en de ontwikkeling van de jeugdige in kaart gebracht, zodat de meest optimale vorm van behandeling en/of begeleiding kan worden ingezet.

Lees hier meer over Diagnostiek bij EMOVITA.


AMBULANTE BEGELEIDING

Naast behandeling is er soms begeleiding geïndiceerd. EMOVITA biedt zowel individuele als systemische begeleiding, als ook specialistische begeleiding bij opvoedingsvragen, hechtingsproblematiek, autisme, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid.

Lees hier meer over de mogelijkheden voor Individuele begeleiding.


VAARDIGHEIDSTRAINING (begeleiding groep)

EMOVITA biedt diverse kortdurende (4 maanden) en langdurige (10 maanden) vaardigheidstrainingen op het gebied van: psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, fysieke weerbaarheid, executieve functies/leren (specialistische studiebegeleiding), yoga & mindfulness.

Lees hier meer over de Vaardigheidstrainingen van EMOVITA.


PREVENTIE

EMOVITA levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van psychosociale problemen en trauma gerelateerde problematiek door het delen van haar kennis met ketenpartners en het voorliggende veld. Door middel van voorlichting en training draagt zij bij aan het vroegtijdig signaleren en het vergroten van bewustzijn rondom stress en trauma, alsook het belang van het herstellen van veiligheid, basisvertrouwen en veerkracht.


SAMENWERKING

EMOVITA heeft goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partners, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, POH-GGZ, jeugdartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg en onderwijs. De kennis en expertise die EMOVITA ontwikkelt, stelt zij ter beschikking aan haar partners. 


Neem voor meer informatie contact met ons op.