AANBOD

EMOVITA richt zich op vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

EMOVITA werkt vanuit een systeemtherapeutische visie en biedt verschillende vormen van behandeling waaronder o.a. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing®), IEMT (Integral Eye Movement Therapy®), SE (Somatic Experiencing®), NARM (Neuro Affective Relational Model®), IFS (Internal Family Systems therapy®), NATouch (Neuro Affective Touch), Lichaamsgerichte Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy®), PMT (Psychomotorische therapie), Gezins-PMT, Systeemtherapie, Integratieve Kindertherapie, Speltherapie, Psychosociale therapie, Counseling, Dramatherapie, Creatieve therapie, Danstherapie, Bewegingstherapie, Equitherapie, Holistische massagetherapie, Sherborne, OKI-B (Ouder-Kind Interactiebegeleiding), begeleiding van jonge ouders en tienermoeders, en bij opvoedingsvragen, autisme en hoogbegaafdheid, alsook korte oplossingsgerichte interventies en vaardigheidstrainingen.

Het aanbod begeeft zich zowel op het snijvlak van preventie en behandeling, als op die van wetenschap en spiritualiteit. Zij wordt gekenmerkt door een persoonlijke, integratieve, systemische, lichaamsgerichte en positieve aanpak op maat.

Veiligheid, contact en afstemming vormen de basis. De jeugdige staat centraal en de omgeving – opvoeders, school, belangrijke anderen – worden nauw betrokken, waardoor zij (nog) beter toegerust zijn het kind te ondersteunen en te begeleiden.

Samen bouwen we aan een stevig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor klachten en problemen verminderen en de psychosociale ontwikkeling van de jeugdige zo optimaal mogelijk kan verlopen.


RESULTAAT

Jeugdigen leren zichzelf (weer) te accepteren en trots te zijn op zichzelf. Ze kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Beschikken over vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan, tegenslag te incasseren en stress en conflicten te hanteren of op te lossen. Ze zitten beter in hun vel, gaan makkelijker relaties aan en zijn beter in staat duurzame relaties op te bouwen. Ook hun schoolresultaten verbeteren.

Opvoeders vervullen een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. Opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en de eigen invloed op de ontwikkeling. Ze beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind, waardoor de relatie tussen kind en opvoeder(s) verbeterd.

De omgeving – denk aan school, opvang, derden – krijgt ondersteuning om beter om te kunnen gaan met het soms moeilijk te begrijpen gedrag van de jeugdige. De omgeving heeft meer inzicht in de sterktes en zwaktes van de jeugdige en beschikt over vaardigheden waarmee zij een passende steun kan zijn.


PREVENTIE

EMOVITA levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van psychosociale problemen en trauma gerelateerde problematiek door het delen van haar kennis met ketenpartners en het voorliggende veld. Door middel van voorlichting en training draagt zij bij aan het vroegtijdig signaleren en het vergroten van bewustzijn rondom stress en trauma, alsook het belang van het herstellen van veiligheid, basisvertrouwen en veerkracht.


DIAGNOSTIEK

Psychodiagnostiek kan een onderdeel zijn van de behandeling bij EMOVITA. Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen, risico’s en kansen, de klachten/problemen, de aard van de problematiek en de ontwikkeling van de jeugdige in kaart gebracht, zodat de meest optimale vorm van behandeling en/of begeleiding kan worden ingezet.

Lees hier meer over Diagnostiek bij EMOVITA.


BEHANDELING EN BEGELEIDING

Op basis van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek stelt EMOVITA samen met de jeugdige, het gezin en eventuele ketenpartners een behandeltraject op. Het traject bestaat meestal uit individuele behandeling, veelal gecombineerd met specialistische begeleiding. Omdat ook ouders belangrijke hulpbronnen zijn, vervullen zij een essentiële rol.

Lees hier meer over de Individuele Behandeling, Behandeling groep en Individuele begeleiding van EMOVITA.


VAARDIGHEIDSTRAINING

Jeugdigen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten ontwikkelen “manieren” om zichzelf staande te houden c.q. te “overleven”. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert dit de psychosociale ontwikkeling en de omgang met anderen. Als opvoeder wil je het beste voor je kind. Hoe ingrijpend is het als je ziet dat een kind zich ongelukkig voelt en jij niet bij machte bent om het te helpen? EMOVITA biedt kortdurende (4 maanden) en langdurige (10 maanden) vaardigheidstrainingen; psychosociale weerbaarheid (sociale vaardigheden), fysieke weerbaarheid, executieve functies/leren (specialistische studiebegeleiding), yoga/mindfulness.

Lees hier meer over de Vaardigheidstrainingen van EMOVITA.


SAMENWERKING

EMOVITA heeft goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partners, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, POH-GGZ, jeugdartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg en onderwijs. De kennis en expertise die EMOVITA ontwikkelt, stelt zij ter beschikking aan haar partners. 


Neem voor meer informatie contact met ons op.